Algemene Voorwaarden Black Ladies Talk

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Black Ladies Talk: de opdrachtnemer gevestigd te Hendrik Ido Ambacht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65173929.
b. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Black Ladies Talk een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Black Ladies Talk;

Diensten: de diensten zoals deze zijn omschreven in de offerte;

Offerte: de schriftelijke overeenkomst tussen Black Ladies Talk en klanten met de eventuele daarbij behorende bijlagen.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Black Ladies Talk en de klant.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant akkoord is gegaan en de offerte ondertekend heeft geretourneerd.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Black Ladies Talk draagt er zorg voor dat de uitvoering van de overeenkomst geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
4.2 Black Ladies Talk heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst vertraagd wordt door toedoen van de klant, bijvoorbeeld doordat de klant niet tijdig alle gewenste gegevens verstrekt, kan Black Ladies Talk daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5 Levertijd
5.1 De door Black Ladies Talk opgegeven levertijden zijn als fatale termijnen te beschouwen.
5.2 De levertijd gaat in op het moment dat:

– de klant van Black Ladies Talk een elektronische bevestiging heeft ontvangen en;

– een voorschot omschreven als in artikel 7 is betaald aan Black Ladies Talk en;

– alle benodigde gegevens zijn ontvangen.
5.3 Indien er sprake is van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 11, wordt de levertijd verlengd met de periode dat de overmacht voortduurt.
5.4 Indien Black Ladies Talk het vermoeden heeft dat de vermelde levertijd niet gehaald wordt, dan stelt Black Ladies Talk de klant daarvan telefonisch of via de e-mail op de hoogte. Een overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden, op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.

 

Artikel 6 Prijs
6.1 De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief btw.
6.2 De prijzen voor de diensten kunnen te allen tijde gewijzigd worden met dien verstande dat het tijdig van tevoren schriftelijk zal worden gemeld aan de klant.

Artikel 7 Facturatie en betaling

7.1 De factuur wordt via de e-mail gestuurd. Betaling dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur is aangegeven.

7.2 Bij de betaling wordt er een voorschot gehanteerd. Bij de betaling van het voorschot wordt de volgende tabel gehanteerd:

Totaalbedrag opdracht Totaalbedrag opdracht Bedrag Voorschot
Tot € 150,00 € 75,00
€ 151,00 € 300,00 € 100,00
€ 301,00 € 500,00 € 175,00
€ 501,00 € 1.500,00 € 375,00
€ 1.501,00 € 3.000,00 € 750,00
€ 3.001,00 € 5.000,00 € 1.500,00
Vanaf € 5.001,00 1/3e deel van het factuurbedrag

 

7.3 Bij niet of niet-tijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de klant.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en verjaring

8.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Black Ladies Talk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Black Ladies Talk worden verstrekt. Heeft de klant deze gegevens niet verstrekt, dan is Black Ladies Talk niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
8.2 Black Ladies Talk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voor de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die aan Black Ladies Talk worden verstrekt.
8.3 Black Ladies Talk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, vertragingsschade, gemiste besparingen, reputatieschade, boetes en/of overige overheidsmaatregelen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.4 Indien Black Ladies Talk desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Gaat de verzekeraar niet over tot het uitkeren van een vergoeding, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Black Ladies Talk.
8.6 Alle aanspraken jegens Black Ladies Talk die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Black Ladies Talk zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 9 Intellectuele eigendom
9.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde documenten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Black Ladies Talk voor de aanspraken terzake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
9.2 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan Black Ladies Talk.
9.3 Indien de klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Black Ladies Talk, wordt alle schade die Black Ladies Talk daardoor lijdt of zal lijden aan de klant in rekening gebracht. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
10.1 Black Ladies Talk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Black Ladies talk omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
10.2 Indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Black Ladies Talk gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

Artikel 11 Overmacht
Black Ladies Talk kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor enige schade indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden; internet- en stroomstoring; storing in het mailverkeer; computervredebreuk of hacker attack; vertraging in de uitvoering of levering door haar leveranciers; overheidsmaatregelen; diefstal; brand; bedrijfsstoring; ziekte of persoonlijke familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Black Ladies Talk de overeenkomst uitvoert.

Artikel 12 Privacy
Black Ladies Talk is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de klant de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Black Ladies Talk tot mededeling verplicht. Indien van toepassing stemt u in met de verwerkersovereenkomst bij het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 De rechtsverhouding tussen de klant en Black Ladies Talk is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
13.2 De rechter in de vestigingsplaats van Black Ladies Talk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.