Gemeente Amsterdam
Published
januari 14, 2022
Locatie
Amsterdam
Job Type

Omschrijving

WAT WIJ BIEDEN

  • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
  • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
  • Het sa­la­ris is maxi­maal € 10.162,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 18) op ba­sis van 36 uren per week.

De functie

De stedelijk directeur Ruimte en Economie (R&E) is lid van het Gemeentelijk Management Team (GMT). Het GMT staat onder leiding van gemeentesecretaris en bestaat verder uit de vier stedelijk directeuren (ieder verantwoordelijk voor een cluster), de directeur Bestuur- en Managementadvisering en de directeur Middelen en Control. Het GMT is het hoogste besluitvormende overleg van de ambtelijke organisatie en is richtinggevend op cluster-overstijgende thema’s en concernopgaven. Daarnaast stuurt het GMT op integraliteit en samenhang tussen dossiers op stedelijk en regionaal niveau vanuit de verantwoordelijkheid om de ambities van het college te realiseren.

Toepassen
Drop files here browse files ...
Are you sure you want to delete this file?
/